PolskiAngielski
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » BLOG » Kinetics konkurs

Kinetics konkurs

Data dodania: 19-07-2019

KONKURS KINETICS#FEELFREE
odpowiedz na pytanie konkursowe:
Jaki kolor najlepiej Cię wyraża i dlaczego?
i wygraj dmuchany materac w kształcie donuta.

 Odpowiedż na pytanie wyślij e-mail na adres:
konkurs@mojekosmetyki.pl

(formularz zgłoszeniowy poniżej)


 

KONKURS KINETICS#FEELFREE
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię:……………………………………………………………………………………………..

Nazwisko:………………………………………………………………………………………

Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………..

E-mail (opcjonalnie):……………………………………………………………………..

Pytanie konkursowe:
Jaki kolor najlepiej Cię wyraża i dlaczego?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Akceptuję regulamin konkursu .....................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Le Mont, ul. runwaldzka 634, 62-064 Plewiska (Zgodnie z art.  6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE („RODO”)). 
Administratorem danych jest Le Mont, ul. Grunwaldzka 634, 62-064 Plewiska Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny.Organizator zapewniaprawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrazam zgodę na przesłanie informacji o konkursie telefonicznie bądź drogą mailową.

Oświadczam, że przesłanie formularza na adres mailowy konkurs@mojekosmetyki.pl jest równożnaczne z akceptacją powyższych postanowień.REGULAMIN
KONKURSKINETICS #FEELFREE    

 

§ 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się KINETICS #FEELFREE dla klientów drogerii MojeKosmetyki.pl (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest firma Le Mont z siedzibą w Plewiskack przy ul. Grunwaldzkiej 634 zarejestrowana pod nr REGON 639813228, NIP 7791417087 (dalej: „Organizator”). 
 3. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski (dalej: „Uczestnik”)
 4. Konkurs jest prowadzony w drogerii MojeKosmetyki.pl


§ 2 Postanowienia ogólne

 
 1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 08.07.2019 r. do dnia 10.08.2019 r. (Czas Trwania Konkursu).
 2. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska wraz z odpowiedzią na Zadanie Konkursowe, w kanałach komunikacyjnych Organizatora.
 3. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 
 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne(dalej “Uczestnik”), które:
  1. mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat), bądź mają poniżej 18 lat, ale posiadają zgodę opiekuna prawnego (Przedstawienie zgody w formie pisemnej jest wymagane w trakcie odebrania Nagrody, Załącznik 2.
  2. Poprawnie wykonają zadanie konkursowe - udzielą odpowiedzi na padanie konkursowe„Jaki kolor najlepiej Cię wyraża i dlaczego?” (dalej: „Zadanie Konkursowe”), w tym oświadczą, że przysługuje im do niego pełnia praw autorskich.
  3. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. Uczestnik Konkursu może brać w nim udział jedynie osobiście.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie poniższych wymogów:
  1. Zakupienia dowolnego kosmetyku marki Kinetics w drogerii Mojekosmetyki.pl
  2. Wykonania Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem, poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (Załącznik 1 - dostępnego poniżej) w drogerii, w której dokonano zakupu i przekazanie go obsłudze drogerii (czynności te w dalszej części Regulaminu zwane będą “Zgłoszeniem”) przesyłając go mailowo na adres: konkurs@mojekosmetyki.pl
 5. Jeden zakup (jeden paragon) uprawnia do jednego Zgłoszenia.
 6. Uczestnik, ma możliwość wypełnienia kilku Zgłoszeń w wyniku kolejnych zakupów w trakcie trwania Konkursu, Zgłoszenia muszązawieraćróżne odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 

§ 4 Zasady Konkursu
 
 1. Zgłoszenie do Konkursu(„Zgłoszenie”) polega na wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego (załącznik 1.) wraz z udzieleniem odpowiedzi na Zadanie Konkursowe i przekazaniu wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego personelowi sklepu.
 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, musi nastąpić nie wcześniej niż 8.07.2019 r. od godz. 07:00 i nie później niż 10.08.2019 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
 3. Uczestnik może zgłosić w Formularzu Zgłoszeniowym treść odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, do której przysługują mu wszelkie prawa autorskie.
 4. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na Zadanie Konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest nigdzie publikowana.
 5. Wypełnienie i pozostawienie Zgłoszenia w miejscu zakupu przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do treści udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Zgłoszenia w szczególności w zakresie praw autorskich. Ponadto Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora oraz jego następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że prawa do treści odpowiedzi na Zadanie Konkursoweprzenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu były obciążone lub Uczestnikowi nie przysługiwały autorskie prawa osobiste do Zadania Konkursowego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji Zgłoszeń i niedopuszczenia do udziału w Konkursie Zgłoszeń niezgodnych z Regulaminem, w szczególności nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo mogące zdaniem Organizatora naruszać dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie lub/i nie wydania Nagrody Uczestnikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie.
 9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 


§ 5 Nagrody i Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 
 1. W Konkursie przewidziana jest nagroda: materac do pływania w kształcie donuta.
 2. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”, w której skład wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy 3 najbardziej kreatywnych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe biorąc pod uwagę oryginalność, kreatywność, walory artystyczne i zgodność z tematem Zadania Konkursowego, po zakończeniu obowiązywania Konkursu (Zwycięzca).
 4. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami.
 5. Informacja o przyznaniu Uczestnikowi Nagrodyzostanie przekazana Zwycięzcom telefonicznie bądź mailowo w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu (tj. do dnia 17.08.2019 r.).
 6. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna, wiążąca i nie podlega zmianom.
 7. Jeśli w ciągu 72 godzin od przekazania Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody, Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem i nie poda danych niezbędnych do przekazania nagrody, nagroda trafia do kolejnego Uczestnika wybranego przez Komisję zgodnie z ww. kryteriami wskazanymi w ust. 5.
 8. Aby zapobiec przekazaniu Nagrody przypadkowym osobom, w wiadomości informującej o przyznaniu Uczestnikowi Nagrody, Organizator może poprosić o przekazanie dodatkowych Danych Osobowych Uczestnika, w celu dokładnej identyfikacji Uczestnika w trakcie przekazania Nagrody.
 9. Nagroda zostanie przekazane osobiście (Zwycięzcy, przez pracownika upoważnionego przez Organizatora) na terenie drogerii wskazanej przez Organizatora.
 10. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Zwycięzcyz powodu: braku możliwości kontaktu ze Zwycięzcą; odmowy przyjęcia nagrody; podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających dostarczenie lub odbiór nagrody.

 

§ 6 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 
  2. w Formularzu Zgłoszeniowym zamieści treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie Konkursu oraz wydanie nagrody. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności stan wojny, stan zagrożenia atakami terrorystycznymi, stan klęski żywiołowej, strajk.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet oraz dostępność usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych.
 4. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia, a także opublikowanych przez niego treści.

 

§ 7 Prawa autorskie
 

Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści odpowiedzi na Pytanie Konkursowe jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 

 1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.
 2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony powyżej, publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
 5. sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu,
 6. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 7. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 8. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 9. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych,
 10. wykorzystanie utworu dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: konkurs@mojekosmetyki.pl
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wniesienia reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu. Decyduje data nadania przesyłki.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane.
 5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowyprzyjęcia,bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.
 6. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
 7. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych
 
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest …………………………… …………………………………………………………………………………………..
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 3. Administrator danych osobowych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności chroniące przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem lub przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody w celu udziału w konkursie.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
 6. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
 7. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
 10. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.
 11. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom 
 12. świadczącym dla Administratora danych usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane. Są to podmioty, które świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych. osobowych Uczestników. Zapewniamy wybór wyłącznie tych podwykonawców, którzy gwarantują należytą staranność przy przetwarzaniu powierzonych danych.
 13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

   
§ 10 Postanowienia końcowe
 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanych przez Uczestnika danych kontaktowych innych danych.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w miejscu sprzedaży, w którym przeprowadzany jest konkurs.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników i nie wpływanie na przebieg konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2019r.
 6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.
 7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 

KONKURS KINETICS#FEELFREE
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię:……………………………………………………………………………………………..

Nazwisko:………………………………………………………………………………………

Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………..

E-mail (opcjonalnie):……………………………………………………………………..

Pytanie konkursowe:
To Ty decydujesz co robisz i jak wyglądasz. Więcej koloru, więcej uśmiechu i więcej pozytywnej energii. Żyjesz tu i teraz!

Jaki kolor najlepiej Cię wyraża i dlaczego?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Akceptuję regulamin konkursu .....................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Le Mont, ul. runwaldzka 634, 62-064 Plewiska (Zgodnie z art.  6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE („RODO”)). 
Administratorem danych jest Le Mont, ul. Grunwaldzka 634, 62-064 Plewiska Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny.Organizator zapewniaprawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrazam zgodę na przesłanie informacji o konkursie telefonicznie bądź drogą mailową.

Oświadczam, że przesłanie formularza na adres mailowy konkurs@mojekosmetyki.pl jest równożnaczne z akceptacją powyższych postanowień.

 


Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii BLOG
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Nasza witryna zbiera dane i używa plików cookie do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

polityka prywatności


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu:
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ